Waar kan ik Saxenda online kopen voor gewichtsverlies?

Saxenda

 •   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wat is Saxenda

Voordat u overweegt Saxenda online te kopen in België, lees dan verder. Volwassenen met overgewicht of obesitas kunnen hun gewicht onder controle houden met Saxenda Injectie, een persoonlijk dieet en lichaamsbeweging. Het geneesmiddel is alleen op recept verkrijgbaar en er zijn geen kosten aan verbonden. Drie injectoren, die elk 3 ml van het preparaat bevatten, zijn inbegrepen in de kit.

Liraglutide is het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel. Het bootst het menselijke hormoon GLP-1 na, dat in de darmen vrijkomt na een maaltijd. Het beïnvloedt de receptoren in de hersenen die de eetlust regelen en bindt zich aan de GLP-1-receptor en activeert deze, wat het hongergevoel vermindert en verzadiging bevordert.. De patiënt verliest gewicht door de verminderde voedselinname. Het is essentieel om te onthouden dat saxenda online kopen in België gewichtsvermindering induceert, vooral in termen van vetverlies, aangezien visceraal vet meer wordt verminderd dan onderhuids vet.

Patiënten beschouwen het preparaat vaak als een receptgeneesmiddel voor gewichtsvermindering. Behalve dat het de honger beïnvloedt, beïnvloedt het de glucosespiegel door de insulinesecretie te stimuleren en de glucagonesecretie af te remmen. Daardoor daalt zowel bij het vasten als na de maaltijd de bloedglucoseconcentratie van de patiënt. Vergeleken met een placebo had de werkzame stof geen effect op het energieverbruik.

In 1 ml Saxenda injectie zit 6 mg liraglutide.

Andere chemicaliën zijn propyleenglycol, fenol, zoutzuur, natriumhydroxide voor pH-correctie en water voor injectie. Dinatriumfosfaatdihydraat is een ander bestanddeel.

Gebruiksaanwijzing

Het gebruik van Saxenda oplossing moet worden gecombineerd met een caloriearm dieet en meer lichaamsbeweging. Het geneesmiddel wordt gebruikt om het lichaamsgewicht te beheersen bij mensen bij wie de diagnose is gebaseerd op de BMI:

 • zwaarlijvigheid (BMI groter dan of gelijk aan 30)(BMI groter dan of gelijk aan 30),
 • of
 • overgewicht (BMI tussen 27 en 30)met ten minste 1 aandoening die verband houdt met overgewicht, zoals hypertensie, obstructieve slaapapneu, dyslipidemie of problemen met de koolhydraatstofwisseling (diabetes type 2, pre-diabetes).

Na 12 weken gebruik van een dagelijkse dosis van 3 mg van het geneesmiddel, moet de patiënt worden gestopt als hij/zij niet met ten minste 5% van zijn/haar oorspronkelijke gewicht is afgenomen.

Redenen om dit geneesmiddel niet te gebruiken

Als bekend is dat een patiënt overgevoelig is voor liraglutide of voor een van de stoffen in het preparaat, mag Saxenda Injectie niet worden gebruikt voor de behandeling van obesitas of overgewicht.

Het geneesmiddel mag niet worden toegediend aan patiënten ouder dan 75 jaar, aan patiënten die worden behandeld met andere geneesmiddelen voor gewichtsbeheersing of geneesmiddelen die gewichtstoename kunnen veroorzaken, aan patiënten met secundaire obesitas veroorzaakt door endocriene of dieetstoornissen, en aan patiënten met ernstige lever- of nierfunctiestoornissen wegens gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

De behandeling is niet gecontra-indiceerd bij lichte tot matige ziekte.

Dosering van het middel

Het geneesmiddel is bestemd voor toediening aan volwassen patiënten. Door de wijze van vervaardiging wordt het toegediend als injectie onder de huid van de arm, de dij of de buik (abdominaal integument). Hoewel het raadzaam is het geneesmiddel op een bepaald tijdstip in te nemen, kunnen plaats en tijdstip van toediening worden gewijzigd zonder de dosering te veranderen.

De dosering van Saxenda moet beginnen met een dosis van 0,6 mg die eenmaal daags wordt ingenomen. Het doel hiervan is de tolerantie van het lichaam voor het geneesmiddel te verbeteren. Vervolgens wordt met tussenpozen van ten minste een week de dosering geleidelijk verhoogd met 0,6 mg van het geneesmiddel per dag.

Saxenda

Tot de maximale dagelijkse dosis van 3 mg moet de dosisverhoging worden aangehouden. Hogere doses worden niet aanbevolen. Het is belangrijk de vooruitgang van de patiënt en zijn reactie op de behandeling te controleren wanneer de dagelijkse dosis wordt verhoogd. Er moet worden overwogen of de behandeling moet worden voortgezet en gestaakt als twee weken na het verhogen van de dosis blijkt dat het product niet goed door de patiënt wordt verdragen.

Verlaag de dosering van gelijktijdige op insuline gebaseerde of insulineverhogende geneesmiddelen, zoals sulfonylureumderivaten, voordat u Saxenda zonder recept koopt om het risico van hypoglykemie te verminderen. Houd in gedachten dat het niet wordt aanbevolen om het geneesmiddel samen met een andere GLP-1 receptoragonist te gebruiken. De werkzaamheid en veiligheid van het preparaat is niet geëvalueerd bij patiënten met jonger dan 18 jaar.

Mogelijke negatieve effecten

De bijwerkingen van Saxenda zijn ingedeeld in vier categorieën volgens hun frequentie van voorkomen: zeer vaak, vaak, zelden en weinig voorkomend. In het maagdarmstelsel kunnen symptomen optreden zoals :

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • constipatie

Anderzijds worden de volgende bijwerkingen regelmatig genoemd:

 • hypoglykemie,
 • duizeligheid,
 • slapeloosheid,
 • smaakstoornissen,
 • oral sludge,
 • gastritis,
 • dyspepsie,
 • gastro-intestinale refluxziekte,
 • buikpijn
 • opgeblazen gevoel in de maag,
 • overmatig gastro-intestinaal gas,
 • eructatie,
 • injectieplaats, lokale reacties,
 • cholelithiasis,
 • hogere concentraties amylase en lipase
 • vermoeidheid,
 • asthenie.
 • Incidentele bijwerkingen van de behandeling bij individuen zijn de volgende:
 • tachycardie,
 • uitdroging,
 • pancreatitis,
 • cholecystitis,
 • malaise,
 • urticaria

Daarentegen rapporteerden degenen die weinig bijwerkingen ondervonden allergische reacties, nierdisfunctie en acuut nierfalen.

Te nemen voorzorgsmaatregelen

Bepaalde gelijktijdige medische aandoeningen zijn contra-indicaties voor het gebruik van Saxenda-injecties, en er kan speciale zorg nodig zijn bij het gebruik ervan.

Het is essentieel te onthouden dat het geneesmiddel insuline niet kan vervangen bij mensen met diabetes. De combinatie van liraglutide met sulfonylureumderivaten of insuline verhoogt het risico op hypoglykemie bij patiënten met diabetes type II. Dit risico kan worden beperkt door de dosis insuline of sulfonylureumderivaat te verlagen. Er zij echter op gewezen dat bij insulineafhankelijke diabetici een abrupte vermindering of stopzetting van insuline kan leiden tot diabetische ketoacidose.

saxenda

Saxenda kopen zonder recept wordt niet aanbevolen voor de volgende categorieën patiënten vanwege onvoldoende ervaring met de behandeling of een gebrek aan bewijs dat het gebruik van het geneesmiddel voor gewichtsbeheersing zowel veilig als effectief is:

 • Mensen ouder dan 75 jaar,
 • mensen met congestief hartfalen klasse IV (volgens de NYHA-classificatie),
 • mensen met ernstig lever- of nierfalen,
 • mensen met secundaire zwaarlijvigheid als gevolg van endocriene of dieetproblemen,
 • mensen die andere medicijnen gebruiken om het gewicht onder controle te houden,
 • die medicijnen gebruiken die gewichtstoename kunnen veroorzaken,
 • mensen met diabetische gastroparese of inflammatoire darmstoornissen.

Bij gebruik van liraglutide kan een patiënt met een inflammatoire darmziekte of diabetische gastroparese tijdelijke gastro-intestinale bijwerkingen ervaren, zoals misselijkheid, braken en diarree.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van het preparaat voor therapeutische doeleinden:

 • bij patiënten met lichte tot matige leverfunctiestoornissen,
 • bij patiënten met een schildklieraandoening.

Volgens huidig wetenschappelijk onderzoek hadden mensen die liraglutide gebruikten een hoger risico op het ontwikkelen van bepaalde ziekten dan mensen die een placebo kregen. Deze omvatten cholelithiasis, cholecystitis en een verhoogde hartslag (gemanifesteerd door onder andere palpitaties, een gevoel van snelle hartslag in rust). De patiënt moet worden gewezen op de tekenen van deze ziekten. Tijdens de behandeling moet de hartslag regelmatig worden gecontroleerd. Het geneesmiddel moet worden gestaakt als de stijging van de hartslag in rust aanhoudend en klinisch significant is.

Het geneesmiddel moet worden gestaakt als een patiënt tijdens de behandeling pancreatitis ontwikkelt. De behandeling met liraglutide dient niet te worden voortgezet zodra de diagnose is gesteld.

Patiënten dienen tijdens de behandeling voldoende te hydrateren en alert te zijn op gastro-intestinale bijwerkingen die kunnen leiden tot overmatig vochtverlies. Objectieve en subjectieve tekenen van uitdroging zijn opgetreden bij patiënten die een GLP-1 receptor agonist kregen. Dit kan nierfalen en acuut nierfalen omvatten.

In het algemeen heeft het geneesmiddel weinig invloed op het vermogen van de patiënt’s om zich vrij te bewegen en dus om te rijden. Indien echter duizeligheid optreedt als gevolg van de behandeling, wordt aanbevolen om voorzichtig te rijden of machines te bedienen. De kans op duizeligheid is het grootst tijdens de eerste drie maanden van de behandeling.

Zwangerschap en saxenda

Saxenda mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen. Er is momenteel een gebrek aan informatie over de veiligheid van de behandeling tijdens de zwangerschap. Bovendien mogen mensen die proberen zwanger te worden het middel niet gebruiken.

Saxenda online kopen in België terwijl u borstvoeding geeft

Het wordt afgeraden het middel te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Het vermogen van liraglutide om over te gaan in de moedermelk is nog niet vastgesteld, dus het is niet bekend of het veilig is om het middel toe te dienen aan een zuigeling die borstvoeding krijgt.

Interacties met andere geneesmiddelen

Interacties van Saxenda oplossing met andere geneesmiddelen zijn nog niet onderzocht. De mogelijkheid van klinisch significante interacties met bepaalde geneesmiddelen kan niet volledig worden uitgesloten. Geneesmiddelen met een beperkte therapeutische index of een lage oplosbaarheid zijn in deze preparaten opgenomen. Liraglutide moet met voorzichtigheid worden gebruikt als u ook warfarine of andere cumarinederivaten gebruikt, u moet uw INR vaker controleren.

Er is ook aangetoond dat liraglutide en andere preparaten die interageren met cytochroom P450 een zeer laag potentieel hebben voor farmacokinetische interactie in vitro (CYP 450). De lage affiniteit van liraglutide voor plasma-eiwitten is ook opgemerkt. Saxenda vereist geen doseringsaanpassing bij combinatie met atorvastatine, digoxine, lisinopril, paracetamol, griseofulvine of andere geneesmiddelen met een hoge permeabiliteit en lage oplosbaarheid. Aangenomen wordt dat het geneesmiddel de werkzaamheid van anticonceptiva niet mag verstoren.

Liraglutide vertraagt marginaal de maaglediging, maar studies hebben niet aangetoond dat het een aanzienlijke invloed heeft op de absorptiesnelheid van andere orale geneesmiddelen die gelijktijdig worden ingenomen. Het is daarom niet nodig hun dosering te wijzigen.

Saxenda kopen: recept online

Patiënten met overgewicht en obesitas kunnen met succes gebruik maken van de online receptdienst. Het resultaat van deze geavanceerde medische raadpleging op afstand kan een elektronisch recept voor de aankoop van medicijnen.

saxenda

De arts zal de geldigheid van het gebruik van een bepaald geneesmiddel zorgvuldig overwegen alvorens het e-recept af te geven en, indien aanvaardbaar, het voorschrijven. Elke apotheek kan een e-recept met succes invullen, maar niet alle interacties met de e-receptdienst eindigen in een recept.

Met behulp van een online recept kunnen patiënten tijd besparen en zorg krijgen zonder de deur uit te hoeven. Een internetconsult op afstand is een geweldige optie voor mensen met overgewicht die zich vaak schamen om naar de dokter te gaan.

Wat is een e-recept?

Een hedendaags document genaamd “e-receptie maakt het mogelijk om geneesmiddelen zoals Saxenda zonder recept bij elke apotheek te kopen. De patiënt kan gemakkelijk geneesmiddelen verkrijgen, waaronder Saxenda online kopen in België, door de apotheker gewoon het specifieke e-receptnummer te geven. Bovendien bevat de online patiëntenaccount, waartoe wij toegang hebben, een volledige geschiedenis van de afgeleverde e-recepten en de verbruikte geneesmiddelen.

Het is raadzaam de arts onmiddellijk te bellen als een patiënt tijdens de behandeling negatieve effecten ondervindt. Het is belangrijk om de medicijnen precies in te nemen zoals de arts het voorschrijft. Het welzijn van de patiënt komt altijd op de eerste plaats, en verkeerd gebruik van het geneesmiddel kan de gezondheid en zelfs het leven van de patiënt in gevaar brengen.